Regulamin

REGULAMIN KURSÓW PROWADZONYCH PRZEZ SZKOŁĘ PŁYWANIA ORKA-PRO

 1. Szkoła Pływania Orka-Pro prowadzi zajęcia w następujących formach:
  1. zajęcia adaptacyjne – adaptacja do środowiska wodnego oraz przygotowanie do kolejnego etapu – nauki pływania,
  2. kursy nauki pływania – nauczanie elementarnego pływania kraulem, na grzbiecie i na piersiach,
  3. kursy doskonalenia pływania – doskonalenie pływania stylem grzbietowym i dowolnym, nauczanie pływania stylem klasycznym i motylkowym.
 2. Maksymalna ilość osób uczestniczących w zajęciach grupowych wynosi 6 osób w jednej grupie.
 3. Zapisy na indywidualną i grupową naukę pływania odbywają się poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub poprzez profil Szkoły na Facebooku.
 4. Przed rozpoczęciem kursu pełnoletni uczestnik lub opiekun osoby niepełnoletniej zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na uczestnictwo w zajęciach Szkoły Pływania.
 5. W przypadku nie przedstawienia aktualnego zaświadczenia lekarskiego, Szkoła Pływania Orka-Pro, która jest organizatorem kursów, nie bierze odpowiedzialności za ewentualne następstwa złego stanu zdrowia kursanta.
 6. Dokonanie wpłaty za kurs musi nastąpić maksymalnie do piątego dnia miesiąca jest równoznaczne z przyjęciem powyższego regulaminu i akceptacją warunków.
 7. Brak terminowej opłaty za kurs może skutkować utratą rezerwacji miejsca na Kursie. 
 8. Wstęp na pływalnię posiadają osoby umyte pod natryskami, ubrane w odpowiedni strój kąpielowy, które dokonały wpłaty za kurs.
 9. Każdy uczestnik kursu akceptując niniejszy regulamin zobowiązuje się zastosować do przepisów przewidzianych w regulaminie pływalni, na której prowadzony jest kurs.
 10. Kursanci nieprzestrzegający regulaminu Szkoły oraz regulaminu pływalni, mogą zostać skreśleni z listy uczestników.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany instruktorów prowadzących zajęcia oraz terminów zajęć z przyczyn losowych.
 12. Opuszczenie w czasie trwania kursu jednej jednostki lekcyjnej jest traktowane jako losowe, bez możliwości zwrotu kosztów oraz odbycia zajęć w innym terminie.
 13. Każda następna nieobecność kursanta jest możliwa do odrobienia w innym terminie jeżeli nieobecność jest wywołana chorobą, a po zakończeniu choroby zostanie przedstawione zaświadczenie lekarskie.
 14. W przypadku niespełnienia warunków niniejszego regulaminu nie przewiduje się możliwości odrobienia opuszczonych zajęć.
 15. Za szkody wyrządzone przez kursantów niepełnoletnich odpowiadają ich prawni opiekunowie.
 16. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub na pływalni bez opieki.
 17. Wszelkie uwagi i wnioski prosimy kierować przed rozpoczęciem lub po zakończeniu każdego bloku zajęć, ewentualnie telefonicznie pod numerem 513 803 849 lub na adres mail: poczta@orka-pro.pl
 18. Każdy Kursant bądź jego opiekun rezerwując miejsce w kursie i podając swoje dane osobowe, a zwłaszcza adres zamieszkania, email, numer telefonu, datę urodzenia, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu rekrutacji oraz późniejszej organizacji zajęć.
 19. Administratorem danych osobowych kursantów lub opiekunów prawnych kursantów jest Szkoła Pływania Orka-Pro, tel. 513 803 849, e- mail: poczta@orka-pro.pl
 20. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podstawę przetwarzania danych osobowych w celach wykonywania obowiązków ciążących na administratorze danych np. wynikających z przepisów prawa podatkowego stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podstawę prawną przetwarzania danych zarejestrowanych na filmie lub fotografii stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dobrowolnie wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą.
 21. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów np. dostawcy usług IT.
 22. Dane osobowe, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 23. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach RODO, prawo sprostowania danych, ich przenoszenia, usunięcia, wniesienia sprzeciwu oraz ograniczenia przetwarzania.
 24. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 25. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 26. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże dane osobowe na potrzeby uczestnictwa w zajęciach są konieczne do zawarcia i realizacji umowy.
 27. W celu realizacji uprawnień należy kontaktować się z administratorem danych poprzez przesłanie wiadomości na adres siedziby lub elektronicznie na podany adres e-mail.
 28. Wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć filmików swoich dzieci z zajęć szkoły pływania orka-pro na stronie Facebook